نمونه کارهای سفارش نقاشی ، که به درخواست مشتریان عزیز ، توسط استاد راضیه روستا کشیده شده اند